Gói Email Doanh Nghiệp A


Trường hợp bạn là Tổ chức hoặc Doanh nghiệp, trong phần “Họ và Tên chủ thể” có thể nhập tên tổ chức của bạn để quản lý, hoặc nhập tên của bạn để tự quản lý riêng.

Hãy điền đầy đủ thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi nhận được biểu mẫu này.

Email Doanh Nghiệp A

Thông tin về gói Email Doanh Nghiệp A:

  • 50,000 VNĐ/Tháng
  • Số lượng tài khoản: 5
  • Dung lượng: 1GB/mailbox
  • File attach: 25 MB
  • Chống Virus/Spam
  • Công cụ quản trị Email
  • Trò chuyện trực tuyến
  • Sao lưu dữ liệu hàng ngày

Quay lại danh sách các gói Email Doanh Nghiệp tại đây